Dekanın Mesajı | İletişim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

Kıymetli Öğrenciler,

Çağımız bilgi ve enformasyon üretme çağıdır. Nasıl ki bir önceki yüzyıl endüstriyel ürünlerin üretilmesi, dağıtılması ve pazarlanması çağı idiyse, içinde bulunduğumuz yüzyılda da önem kazanan, bilgi ve enformasyonun üretilmesi, dağıtılması ve pazarlanmasıdır. Teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişim, pazarın da büyümesine, çeşitlenmesine sebep olmuştur.

Çeşitlenmiş bu pazarda ülke genelinde mevcut şirketler mobil ve dijital teknoloji mecralarında kendilerini görünür kılmak durumundadır. Bu noktada, şirketlerin stratejilerini belirleyecek yöntemleri geliştirmek; know-how üretmek ise üniversitelerin görevidir.

Sektörler ya da modern örgütlenmeler; kurumlar ve kuruluşlar ve bunların içinde yer alan bireyler ve onların eylemleri birbirinden kopuk yapılar olarak hayatlarını sürdüremezler. Hem kuruluşlar hem de kişiler, karşılıklı iletişim ve etkileşim süreçlerine ihtiyaç duyarlar. Bilgiyi ve enformasyonu üretenler ve tüketenler başta olmak üzere, bilginin bilgi, enformasyonun da enformasyon olduğuna karar verenlerin; kamuoyları, imaj yapımcıları ve reklam sektörlerinin ortak arzusu bilgiyi üretme ve bilgilendirme; enformasyonu üretme ve enforme etme; imajı tasarlama ve satma yönündedir.

Başta medya kuruluşları olmak üzere, iletişime dair sektörler, bilgilendirme, enforme etme, tanıtma, imaj oluşturma/tasarlama ile olayları ve faaliyetleri, görünür, bilinir, işitilir hale getirme işlevlerini yerine getirir. İletişim sürecinde bilgi ve enformasyonu üreten kişi ya da kuruluşlar hangi içeriğin “ne zaman”, “nerede”, “nasıl” paylaşılacağını, hedef kitlelere nasıl ulaştırılacağını tayin ederler ve süreci yönetirler.

Söz konusu iletişim süreçlerinin öğretiminde iletişim fakültelerine önemli bir görev düşmektedir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde iletişim fakültelerinin sayısı hızla artmış, iletişimle bağlantılı sektörler çeşitlenmiş, ulusal ve uluslararası anlamda yayın yapan kuruluşlara yerelde yayın yapanlar da eklenmiştir. Sektörde çalışacak nitelikli eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

Süreç içinde iletişim fakülteleri, sektöre nitelikli eleman yetiştirmenin yanında, kurum kültürlerinin oluşmasına, halkın doğru ve doğrudan bilgilendirilmesine, düşünce ve fikir özgürlüğüne, demokrasinin yaygınlaşmasına, hakların bireyler tarafından bilinip öğrenilmesine ciddi katkılar sunmuştur ve sunmaya da devam edecektir. Profesyonel ve etik kurallara göre hareket eden nesiller yetiştirmek, geleneksel medya alanlarının yanı sıra, dijital ve mobil dünyanın teknolojilerini kullanarak bilgi ve enformasyon üretme kaynaklarını çeşitlendirip, geliştirmek HKÜ İletişim Fakültesi’nin orta ve uzun dönemdeki hedefleridir.  Sadece öğretim aşamasında değil, araştırma alanlarında da medya analizleri gerçekleştirmek, okur-izler kitlelerin duygu ve düşüncelerinden haberdar olmak, temel iletişim ve medya öğretileri yanında, sahadan elde edilecek “uygulamalı” çalışmalara yer vermek ve bu çalışmalardan normatif değerler elde etmek, “yeni medya” konusunda akademik ve profesyonel dünyayı birleştirmek ve en önemlisi de genç kuşakların liderlik özelliklerini ve karar alma yeteneklerini geliştirmeye çalışmak HKÜ İletişim Fakültesi’nin en temel amaç, misyon ve gelecek hedefidir.

 

Prof. Dr.  G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN
İletişim Fakültesi Dekanı