Yüksek Lisans | İletişim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yüksek Lisans

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans & İletişim Çalışmaları Doktora
Okuma Listesi

Ağ Toplumunun Yükselişi, Castells, M. İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Gözetim Çalışmaları, Lyon, D. Kalkedon.
Kültür Endüstrisi, Adorno, T. İletişim.
İletişimin ABC’si, Oskay, Ü. İnkılap.
Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Oskay, Ü. İnkılap.
Kitle İletişim Kuramları, Özçetin, B. İletişim.
Big Data Bilginin Gücü. Aksu, H. Pusula Yayıncılık.
Kültür ve Materyalizm, Williams, R. Sel Yayıncılık.
Anahtar Sözcükler, Williams, R. İletişim Yayınları.
Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Bourdieu, P. Nika.
Tek Boyutlu İnsan, Marcuse, H. İdea.
Afişten Heykele Minyatürden Fotoğrafa Tarihin Görgü Tanıkları, Burke, E. Kitap.
Hayali Cemaatler, Anderson, B. Metis.
Belgesel Sinema, Rotha, P. İzdüşüm.
Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplum, Löwenthal, L. Metis.
Geleneğin İcadı, Hobsbawm, E. Agora.
Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Binark, M. Kalkedon.
Gündelik Hayatın Eleştirisi I & II, Lefebvre, H. Sel.
Gündelik Hayatın Keşfi I & II, de Certeau, M. Dost.
Simülakrlar ve Simülasyon, Baudrillard, J. DoğuBatı.
Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri, Baudrillard, J. DoğuBatı.
Film Dili, Marland, J., & Rawle, S. Literatür Yayıncılık.
Film Çözümlemeleri, Parsa, S. Multilingual Yabancı Dil Yay.
İletişim ve Grafik Tasarım, B, Emre. Dost.
Temsil: Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları, Hall, S. Pinhan Yayıncılık.
Film Kuramı: Duyular Yoluyla Bir Giriş, Elsaesser, T; Hagener, M. Dipnot.
Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim, Williams, R. Dost.
Story, McKee, R., Plato.
Ne Kadar Gamlı Bu Akşam Vakti, Arpa, Y. İş Bankası.
Göz Kırparken. Murch, W. Bilgi Üniversitesi Yay.
Sinema ve Modernlik, Orr, J. Ark Yay.
Yakın Plan Yeni Türkiye Sineması, Atam, Z. Cadde Yay.
TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü, Sunal, K. Sel.
ZamanMekan: Kuram ve Sinema, Süalp, A. Bağlam.
Filmin Apaçıklığı, Nancy, J-L. Bağlam.
Yeşilçam Öykü Sineması, Kırel, S. Babil.
Kültür ve Toplum I, Süalp, A. Hil.
Melez İmgeler, Ulusay, N. Dost.
Amerikan Sineması, Scagnamilo, G. Ağaç.
Aydoğan, Filiz. Yeni Medya Kuramları, Der Yayınları.
Bagdikian, Ben H. Yeni Medya Tekeli. Akılçelen Kitaplar.
Bauman, Zygmunt, Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri,Çev. Nurgül Demirdöven, İstanbul : Ayrıntı Yay., 2000.
Bauman, Zygmunt, Siyaset Arayışı, Çev. Tuncay Birkan, İstanbul : Metis Yayınları, 2000.
Bauman, Zygmunt, Sosyolojik Düşünmek, Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul : Ayrıntı Yay., 1998.
Canetti, Elias, Kitle ve İktidar, Çev. Gülşat Aygen, İstanbul : Ayrıntı, 3. Basım, 2006.
Canetti, Elias, Körleşme. Çev. Ahmet Cemal. İstanbul: Payel yay. 2013.
Castells, Manuel. Enformasyon Çağı.Cilt 1-2. 3. İst.Bilgi Ünv. Yay.
Bauman, Zygmunt. Bireyselleşmiş Toplum, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul : Ayrıntı Yayınları, 2005.
Beaupere, Paul; Cayrey, Anne Sophie. Teknoloji & Kısa Tarihçe. NTV YAYINLARI
Benjamin Walter, Estetize Edilmiş Yaşam, Sunan: Ünsal Oskay, İstanbul: Der Yayınları, 1995.
Chayko, Mary. Süper Bağlantılı İnternet, Dijital Medya Tekno – Sosyal Hayat. DER YAYINLARI
Crowley, David. İletişim Tarihi. Teknoloji-Kültür-Toplum. Phoenix Yayınevi,2010.
Edwards, Andrew V. Dijital Her Şeyi Yok Ediyor. SİYAH KİTAP
Ekinci, Necdet. İlkel Toplumdan Uygar Topluma İletişim ve Uygarlık. Pegem Akademi Yayıncılık, 2019.
Erdoğan, İrfan. İletişimi Anlamak. Erk Yayınları. Ankara
Erdoğan, İrfan. Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram. Erk Yayınları.
Fenton, Natalie. Yeni Medya Eski Haber. Dijital Çağda Gazetecilik ve Demokrasi. DORUK YAYINLARI
Fiske, John. İletişim Çalışmalarına Giriş. Bilim ve Sanat Yayınları
Fuchs, Christian. Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş. NOTABENE YAYINLARI
Gans, Herbert J. Popüler Kültür ve Yüksek Kültür. YAPI KREDİ YAYINLARI
Giddens Anthony, Modernliğin Sonuçları. Ayrıntı Yayınları
Giddens Anthony. Toplumun İnşası. Yapılaşma Teorisinin Ana Hatları. Sentez Yayım ve Dağıtım Tic. San. A. Ş.
Giddens, Anthony. Sosyal Teorinin Temel Problemleri. Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve Çelişki. Çeviren: Ü. Tatlıcan. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
Giddens, Anthony. Sosyoloji. Ayraç yay.
Gombrich E.I. Sanatın Öyküsü, Çev. Erol Erduran-Ömer Erduran, İstanbul: Remzi Yayınevi, 1999.
Goodwin, Tom. Dijital Darwinizm. SİYAH KİTAP
Gürbilek, Nurdan, Vitrinde Yaşamak-1980’lerin Kültürel İklimi, İstanbul : Metis, 2001.
Habermas, Jurgen, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev. Tanıl Bora, Mithat Sancar, İstanbul : İletişim Yayınları, 2005.
Maigret, Eric. Medya ve İletişim Sosyolojisi, İletişim Yayınları.
Marr, Bernard. Büyük Veri İş Başında. MEDİACAT KİTAPLARI
Mattelart, Armand. İletişim Kuramları Tarihi. İletişim Yay.
Mc Robbie, Angela. Postmodernizm ve Popüler Kültür. SARMAL YAYINLARI
McNeill, William. Dünya Tarihi, İmge yay.
Modleski, Tania, (Haz.), Eğlence İncelemeleri, Çev. Nurdan Gürbilek, İstanbul: Metis, 1998.
Montaigne. Denemeler, Cem Yay., 1999.
Moore, Jerry. Kültür Teorileri. Atıf Yayınları.
Mutlu, Erol (der.), Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya Yayınları, 2005.
Mutlu, Erol, İletişim Sözlüğü, Ankara : Ark Yayınları, 1998.
Mutlu, Erol, Televizyon ve Toplum, Ankara : TRT Yayınları, 1999.
Neuman, W. Russell. Dijital Fark. Gündelik Hayatta Dijitalleşme ve Medya Etkileri Kuramı. The KİTAP.
Noelle-Neumann, Elisabeth. Kamuoyu, Dost Kitabevi, 1996.
Oktay, Ahmet, Türkiye’de Popüler Kültür, İstanbul: YKY, 1995.
Ong, Walter. Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Yay.1995
Somay Bülent, Tarihin Bilinçdışı, İstanbul: Metis, 2004.
Stevenson, Nick. Medya Kültürleri, Ütopya Yay.
Swingwood, Alan, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998.
Şakı-Aydın, Oya. Medyayı Okumak: İletişim, Kültür, Edebiyat üzerine Notlar, Kırk Yayınevi, 2013.
Şakı-Aydın, Oya. Arena’dan Ekrana Şöhret Kültürü. İmge Kitabevi, 2018.
Thompson, John B. Medya ve Modernite. KIRMIZI YAYINLARI
Timuçin, Afşar. Düşünce Tarihi, I-II-III. Bulut Yayınları. İstanbul.
Topuz, Hıfzı. II.Mahmud’dan Holdinglere Türk Basın Tarihi. Remzi Kitabevi.
Trawny, Peter. Teknik, Sermaye, Medya, AYRINTI YAYINLARI
Tuncay, Çağlar, Uygarlığın Seyir Defteri, Ankara: Arkadaş Yayınları, 1996.
Türkoğlu, Nurçay, Görü-Yorum Gündelik Yaşamda İmgelerin Gücü, İstanbul: Der Yayınları, 2000.
Türkoğlu, Nurçay,Kitle İletişimi ve Kültür, İstanbul: Naos Yayınları, 2001.
Türkoğlu, Nurçay, Toplumsal İletişim, İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: Babil Yayıncılık, 2004.
Özbek, Meral (Derleyen), Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayınları, 2004.
Özbek, Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.
Parikka, Jussi. Medya Arkeolojisi Nedir? KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
Pirenne, Henri, Ortaçağ Kentleri,Çev Şadan Karadeniz, İstanbul: İletişim Yayınları, 4. Baskı, 2003.
Poe, Marshall T. İletişim Tarihi. Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum. Islık Yayınları,2019.
Postman, Neil, Televizyon : Öldüren Eğlence,Çev. Osman Akınhay, İstanbul : Ayrıntı, 2004.
Postman, Neil. Çocukluğun Yokoluşu, İmge Kitabevi 1995.
Ryan Michael, Douglas Kellner, Politik Kamera, İstanbul: Ayrıntı, 1997.
Saint Exupery, Antoine de.Küçük Prens, Yaba Yayınları 1997.
Scannell Paddy. Medya ve İletişim. ÜTOPYA YAYINEVİ
Sennett, Richard, Kamusal İnsanın Çöküşü, Çev. Serpil Durak, Abdullah Yılmaz, İstanbul : Ayrıntı Yay., 2002.
Smith, Philip. Kültürel Kuram, Babil yay.
Weber, Max, Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1993.
Weller, Katrin. Twitter ve Toplum. KAFKA KİTAP
Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak, Akbulut, H. Bağlam.
Reha Erdem Sineması, Yücel, F. Çitlembik.
1968 ve Sinema, Yılmaz, E. Kitle.
Sinema Teorisine Giriş, Stam, R. Ayrıntı.
Film Teorisi, Kracauer, S. Metis Yayınları.
Caligari’den Hitler’e: Alman Sinemasının Psikolojik Tarihi, Kracauer, S. De Ki Basım Yayın.
Brecht Estetiği ve Sinema, Parkan, M. Yazılama.
Estetik ve Politika, Bloch, E; Brecht, B; Benjamin, W; Lukacs, G; Adorno, T. İletişim.
Fotoğrafın Kısa Tarihi, Benjamin, W. Agora Kitaplığı.
Postmodernizm, Şaylan, G. İmge.
Görme Biçimleri, Berger, J. Metis.
20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Antmen, A. Sel.
Sinema: Tarih, Kuram, Eleştiri, Büker, S; Topçu, G. İthaki.
Sinema Dersleri, Eisenstein, S. Agora Kitaplığı.
Film Duyumu, Eisenstein, S. Payel.
Film Biçimi, Eisenstein, S. Payel.
Sinema Kuramı, Balazs, B. Doruk Yayınları.
Sine-Göz, Vertov, D. Agora Kitaplığı.
Politik Film, Wayne, M. Yordam.
Sinema Nedir? Andrew, D. Küre Yayınları.